Coaching i educació

Invertir en el desenvolupament dels membres de la comunitat educativa és una sàvia decisió. És a l’escola on els nens passen la major part del temps i aquesta ha d’oferir la màxima qualitat. No obstant això, el desenvolupament de les habilitats no és una cosa que s’aconsegueixi en un moment determinat de la vida, sinó un procés continu que ha de partir de la comprensió de les pròpies formes de reflexionar, de gestionar i d’actuar.

El coaching és una bona eina de desenvolupament que aporta metodologia al procés de reflexió, sobre les prioritats, preocupacions i incideix sobre la planificació de l’acció.

El ritme accelerat al qual estem acostumats a viure, no afavoreix aquests espais de reflexió, però parar i reflexionar és un dels exercicis més sans que pot fer tant el professor com l’alumne. L’objectiu del coaching en educació és dur a terme l’acompanyament de l’alumne en el seu aprenentatge d’una manera responsable, intel·ligent i creativa.

El coaching educatiu actua a tres nivells:

  • Direcció del centre: Coaching educatiu per aconseguir dotar els directius d’eines executives.
  • Docents i claustre de professors: Coaching educatiu per treballar sobre el procés d’ensenyament, el treball d’equip, adquirir habilitats de comunicació,…
  • Alumnes: Coaching educatiu per a la presa de consciència del procés d’aprenentatge o metacognició, donar de direcció a l’aprenentatge, treball en equip, gestió de conflictes, intel·ligència emocional,…